Ken Shigematsu
November 6, 2011
Ken Shigematsu
Senior Pastor

Passage

1 Corinthians 7:25-35; Luke 1:26-28

By Ken Shigematsu with Kristen Rumary